female cenobite

285 tekstów – auto­rem jest fe­male ce­nobi­te.

Muddy End of Smooth Felon

Featu­res of mean face.
Per­fu­med black sharp clothes.
Smooth black shi­ny car.
Mo­dern stri­king guns.

Trunk full of hard drugs.
Greed in­stead of God.
He ate bal­ls of lead
thrown down in­to mud.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 listopada 2014, 06:31

Moje Małe Marzenie

Kocham się.

Kocham siebie tak bardzo,
że w lus­terko nie mogę przes­tać patrzeć.

Kocham siebie tak bar­dzo,
że jes­tem w sta­nie so­bie wszys­tko wybaczyć.

Kocham siebie tak bardzo,
że o mało z tej miłości się nie zapiłam.

Kocham siebie tak bardzo,
że w końcu so­bie coś postanowiłam.

Będę kochać siebie nadal
i nig­dy się nie zmienię
a dziś wieczór może znowu
spełni się mo­je małe marzenie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 października 2014, 12:30

heliofobic

Jeszcze przed­wczo­raj było tak pięknie...

Deszcz z piękne­go bu­rego nieba
tańczył rozkosznie
ze spa­dający­mi liśćmi i wiatrem,
sta­nowiąc ideal­ne je­sien­ne trio...

A tu znów ta żółć rażąca.
Jak ja niena­widzę słońca!
Czuję się sparaliżowana
i doła cho­ler­ne­go mam od rana...

Ra­tuje mnie myśl, że może wkrótce
znów przyj­dzie srebżys­ta słota
i za­bije blask cho­ler­ne­go złota. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 października 2014, 12:02

+ Jesienna Słota +

Je­sien­na słota - mo­ja pogoda.
Dziś na te­renie Krakowa
od­no­towa­no pięć sa­mobójstw -
czy­tam w internecie
i tak siedzę i piszę...

Kiedy pić przestaję,
z do­mu nie wychodzę.
Wstrętne, małe larwy
pełzną po mej nodze.

O czym jeszcze wczoraj
myślałam by zrobić...
Pod­ciąć so­bie żyły,
bajzlu tu narobić...

Prze­cież pies­ka, kotka
bym nie zostawiła.
A co bied­na mama
by wte­dy zrobiła?

Prędzej wezmę noża,
wbiję w two­je oko,
oko Ci wyciągnę,
rzucę je wysoko... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 października 2014, 14:33

Te­raz jes­tem tyl­ko duchem, przeszłością Małej An­ge­lique, wspomnieniem
wielok­rotnych upo­korzeń i wędrówki przez płyn­ne piekło ludzkiej zgu­by. Zos­ta­wiam ją w spo­koju , by już nig­dy nie sięgnęła po to, czym tak długo ra­niła siebie samą... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 września 2014, 07:56

ANGELIQUE CRUELTY : * Będzie Się Działo *

Wyp­chnął wieko spróchniałej trumny
od wewnątrz i pająki z niej wy­pełzły
ohyd­ne a po­tem pow­stał on...

W oczach ot­chłań miał czarną
i prze­rażający hor­rror z nich wyzierał
a ciało je­go us­chłe do kości
przez de­mona straszli­wego
życiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 września 2014, 07:32

* INKWIZYTOR inkwizycji *

Ok­rutny i bez ser­ca był ten klecha
łysy i szka­rad­ny, który młode wszys­tkie
pan­ny urocze za cza­row­ni­ce uważał,
do lochów je wtrącał i tor­tu­rować kazał
a większość z nich na sto­sach żyw­cem palił
ohyd­ny ma­sochis­tyczny zboczek, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 września 2014, 08:29

Angelique Cruelty : Nowe Narodziny

Po­syłam was w śpiączkę, towarzysze.

Więc śpij­cie spo­koj­nie i w snach swych
podróżuj­cie do da­lekich, ma­gicznych krain.

Nie wiem czy jeszcze
kiedy­kol­wiek was obudzę.

Pop­rostu nie mam już siły
ani cza­su dla was.
Wie­działam, że na­dej­dzie ten dzień,
w którym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 września 2014, 07:26

ANGELIQUE CRUELTY : Ozdobiona Czerwonymi Rubinami Szkatułka

Każdy, kto życzy mi źle,
zadziera z sa­mym Księciem Ciemności.

Nie wiesz co robisz,
proszę waszej zepsutości,
waszej zje­banej po całości skur­wiałej mości.

Moim wzro­kiem mis­tycznym cię opętam,
przek­lnę twą duszę,
sza­tański urok na ciebie rzucę
i w obłęd [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 września 2014, 07:44

POEMAT TERRORU : Wiatr Grozy

Krwa­we wiz­je... w mo­jej głowie
słyszę diabła słod­ki szept.
On za­mienia się w me myśli
i w mych oczach ja­wi się.

Dzi­siaj księżyc w pełni świeci,
mias­to skryła gęsta mgła.
Diabeł ścieżką mnie prowadzi,
którą wie­dzie mnie do zła.

Kiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 sierpnia 2014, 06:46

female cenobite

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

female cenobite

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

3 stycznia 2015, 07:43female ce­nobi­te sko­men­to­wał tek­st Pozory

16 listopada 2014, 06:31female ce­nobi­te do­dał no­wy tek­st Muddy End of Smooth [...]

29 października 2014, 12:30female ce­nobi­te do­dał no­wy tek­st Moje Małe Marze­nie

25 października 2014, 12:02female ce­nobi­te do­dał no­wy tek­st heliofobic

24 października 2014, 20:42female ce­nobi­te sko­men­to­wał tek­st Lepiej żyć i cier­pieć, [...]

23 października 2014, 14:33female ce­nobi­te do­dał no­wy tek­st + Je­sien­na Słota + 

9 września 2014, 21:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ANGELIQUE CRUEL­TY : Oz­do­biona [...]

5 września 2014, 07:56female ce­nobi­te do­dał no­wy tek­st Teraz jes­tem tyl­ko duchem, [...]

4 września 2014, 07:32female ce­nobi­te do­dał no­wy tek­st ANGELIQUE CRUEL­TY : * [...]

3 września 2014, 09:49RozaR sko­men­to­wał tek­st * IN­KWI­ZYTOR in­kwi­zyc­ji *